10 syytä hankkia suomen kielen opetusta työntekijöillenne

Miksi yrityksenne kannattaa hankkia ja tarjota suomen kielen opetusta Suomeen muuttaneille työntekijöillenne?

1. Houkuttelette parhaat työntekijät yritykseenne

Suomen kielen opetus on kilpailuetu ja erottautumistekijä, jota harva yritys on vielä ymmärtänyt hyödyntää. Kaikki kilpailevat parhaista työntekijöistä, mutta tarjoavat silti samoja etuja. Tehkää toisin kuin muut, astukaa massasta askel eteenpäin ja erottautukaa joukosta. Tarjotkaa jotain, mitä kukaan muu ei vielä mainosta verkkosivuillaan: suomen kielen opetusta.

Kuva: Pixabay

2. Saatte sitoutuneita työntekijöitä

Työntekijänne saavat hyvät lomat ja kattavan työterveyshuollon muualtakin kuin teiltä. Sähköpyöränkin voi ostaa itse. Koska harva työnantaja tarjoaa suomen kielen opetusta työajalla, tässä on oiva keino saada hyvät työntekijät pysymään teillä. Kuka haluaisi lähteä teiltä pois ja vaihtaa huonompaan työpaikkaan?

3. Kannatte yhteiskuntavastuunne

Yhteiskunta tarjoaa yli 18-vuotiaille työttömille maahanmuuttaneille kotoutumiskoulutusta, jossa opiskellaan suomea monta tuntia päivässä. Suomeen muuttaneet työssäkäyvät ihmiset jäävät tällaisten kielenoppimismahdollisuuksien ulkopuolelle. Heillä ei yleensä ole työssäkäynnin vuoksi myöskään aikaa kovin laajamittaiseen suomen kielen opiskeluun.

Työ on toki hyvä mahdollisuus oppia kieltä, mutta jos työkieli on pääasiassa englanti, kieli ei aina pääse kehittymään kunnolla edes työpaikalla. Silti työpaikalla kuitenkin tarvitaan suomeakin, koska kaikki ei hoidu vain englannilla. Tässä on teillä työnantajana tilaisuus kantaa oma yhteiskuntavastuunne ja tukea työntekijöittenne suomen kielen oppimista ja kotoutumista.

4. Osoitatte, että näette työntekijänne pelkkien resurssien sijaan ihmisinä

Suomen kielen opetuksen tarjoaminen työntekijöillenne on heille viesti siitä, että he ovat teille kokonaisvaltaisia ihmisiä eivätkä vain taloudellisia resursseja. 

Vaikka työssä pärjäisi pääasiassa englannilla, muualla suomalaisessa yhteiskunnassa jää ulkopuoliseksi, jos ei osaa suomea. Kun järjestätte suomen kielen opetusta työntekijöillenne, näytätte, että välitätte heistä laajemmin kuin vain 8 tuntia päivässä. 

Suomen kielen osaaminen parantaa Suomeen muuttaneen elämää kokonaisvaltaisesti ja monissa työelämän ukopuolisissa rooleissa: ystävänä, mahdollisena puolisona ja vanhempana, naapurina ja yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

5. Vahvistatte työntekijöittenne hyvinvointia

Tuette todennäköisesti jo nyt työntekijöittenne jaksamista ja hyvinvointia ergonomisilla työvälineillä sekä liikunta-, kulttuuri ja hierontaeduilla. Ettehän unohda kognitiivista ergonomiaa eli aivojen hyvinvointia. 

Työterveyslaitoksen mukaan kognitiivinen ergonomia “keskittyy työn kognitiiviseen eli tiedolliseen puoleen, kuten havaitsemisen, muistamisen, oppimisen, kielellisten toimintojen ja päätöksenteon vaatimuksiin sekä kognitiivisesti kuormittaviin työolosuhteisiin”. 

Kun ihminen asuu, elää ja työskentelee itselleen vieraskielisessä ympäristössä, kognitiivinen kuorma on suurempi kuin äidinkielisessä ympäristössä. Vieras kieli kuormittaa. Työnantaja voi kuitenkin omalta osaltaan vähentää työntekijän kokemaa kognitiivista kuormitusta tukemalla kielen oppimista eli tarjoamalla suomen kielen opetusta työajalla. 

6. Lisäätte luovuutta

Vieraan kielen oppiminen vaatii luovuutta. Kun yrittää kommunikoida vieraalla kielellä, täytyy jatkuvasti hyödyntää luovia tapoja, jotta haluttu viesti välittyisi keskustelukumppanille.

Kun puhutaan vierasta kieltä, kommunikointia ei rakenneta ainoastaan sanoilla, vaan myös käsillä, ilmeillä, eleillä ja koko keholla, usein paljon enemmän kuin äidinkielellä keskusteltaessa. Vieraalla kielellä kommunikoitaessa turvaudutaan usein myös piirtämiseen ja näyttelemiseen.

Aivoja tulee siis käytettyä vieraalla kielellä usein huomattavasti monipuolisemmin kuin äidinkieltä puhuttaessa. Kun aivot ovat vieraalla kielellä toimimisen myötä virittyneet tällaiseen luovaan tilaan, on työssäkin helpompi löytää ongelmiin luovia ratkaisuja.

Opiskeltava vieras kieli voi toki olla mikä tahansa kieli, mutta tässä työnantajan kannattaa lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja tarjota maahanmuuttajataustaisille työntekijöilleen  nimenomaan suomen kielen opetusta. Edistätte samaan aikaan sekä kotoutumista että luovuutta. Molemmat hyödyttävät sekä yritystänne että työntekijöitänne.

Kuva: Pixabay

7. Tuette työpaikan hyviä vuorovaikutussuhteita

Kieli saattaa valitettavasti työntää ei-natiivit työntekijät, jos ei nyt kokonaan työyhteisön ulkopuolelle, ainakin ulkoreunalle. Inklusiivisessa työpaikassa työyhteisön kaikki jäsenet kokevat osallisuutta yhteisöön. Koska kieli on oleellinen työn tekemisen, vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen väline, on työnantajan tarjoama suomen kielen opetus konkreettinen keino vahvistaa työpaikan inklusiivisuutta.

8. Edistätte työntekijöittenne urakehitystä

Työntekijöissänne olisi enemmän potentiaalia, mutta osa siitä saattaa nyt jäädä piiloon, koska kieli rajoittaa mahdollisia työtehtäviä. Suomen kielen opetus poistaa turhia esteitä ja samalla myös ammatillista turhautumista ammattilaistenne tieltä. 

9. Parannatte työntekijöittenne jaksamista

Kunnianhimoisimmat suomen kielen oppijat ostavat itse itselleen suomen kielen opetusta ja opiskelevat yksityisopettajan kanssa työpäivän, harrastusten ja kotitöiden jälkeen klo 20 – 21. Koska heidän päivänsä ovat jo niin täynnä töitä ja muita velvollisuuksia, ei suomen kielen opiskeluun oikein riitä energiaa enää illalla.

Pelastakaa työntekijänne tästä oravanpyörästä ja tarjotkaa heille suomen kielen opetusta työaikana, jolloin heidän aivonsa ovat vielä virkeät ja vastaanottokykyiset.

10. Lisäätte iloa (ja rahaa)

Kaikesta ei aina tarvitse olla pelkästään mitattavaa ja taloudellista hyötyä. Joskus kannattaa nauttia ihan vain hauskasta tekemisestä sen itsensä vuoksi, jopa töissä. Suomen kielen opiskelu on hauskaa, ja jo ihan pelkästään siksi siihen kannattaa panostaa! 

Koska sinä nyt kuitenkin mietit rahaa – niinhän me kaikki – todettakoon, että ilon ja hauskuuden lisääntyminen työpaikalla on myös taloudellisesti kannattavaa. Kun työntekijänne nauttivat ja viihtyvät, liikevaihdollanne on paremmat edellytykset kasvaa.

Kuva: Pixabay

Työnantaja, haluatko erottua positiivisesti joukosta. Tutustu Ihana suomi -koulutuksiin täältä.